Bảng giá traffic user tương ứng với các loại time on site

 Time on site 50s
800đ
 Time on site 60s
900đ
 Time on site 90s
1150đ
 Time on site 120s
1350đ
 Time on site 150s
1500đ
 Số traffic/ngày(tối thiểu 30) Số traffic mua (tối thiểu 1000)